Sirohi India Tours

Rajasthan Tribal Tour

Rajasthan Tribal Tour
(24 Days / 23 Nights)

 237510
Rajasthan Tribal Tour / PI-0446 (24 Days / 23 Nights)
Delhi-Samode-Nawalgarh-Khimsar-Jaisalmer-Pokhran-Jodhpur-Mandore-Rohet-Daspan-Sirohi-Ranakpur-Devigarh-Udaipur-Dungarpur-Chittorgarh-Bijaipur-Kota-Bundi-Pachewar-Jaipur-Bhandarej-Bhandrej-Karauli-Bharatpur-DelhiDetailed Itinerary
Day 1 : Delhi
Day 2 : Delhi - Samode
Day 3 : Samode - Nawalgarh
Day 4 : Nawalgarh - Khimsar
Day 5 : Khimsar - Jaisalmer
Day 6 : Jaisalmer-Pokhran
Day 7 : Pokhran-Jodhpur
Day 8 : Jodhpur - Mandore - Rohet
Day 9 : Rohet - Daspan
Day 10 : Daspan
Day 11 : Daspan - Sirohi
Day 12 : Sirohi - Ranakpur
Day 13 : Ranakpur - Devigarh
Day 14 : Devigarh - Udaipur
Day 15 : Udaipur - Dungarpur
Day 16 : Dungarpur - Chittorgarh - Bijaipur
Day 17 : Bijaipur - Kota
Day 18 : Kota - Bundi
Day 19 : Bundi - Pachewar
Day 20 : Pachewar - Jaipur
Day 21 : Jaipur - Bhandarej
Day 22 : Bhandrej - Karauli
Day 23 : Karauli - Bharatpur
Day 24 : Delhi