Gulmarg India Tours

Paradise on Earth with Fort & Palaces

Paradise on Earth with Fort & Palaces
(22 Days / 21 Nights)

 242413
Paradise on Earth with Fort & Palaces / PI-0305 (22 Days / 21 Nights)
Delhi-Srinagar-Pahalgam-Gulmarg-Srinagar-Delhi-Mandawa-Bikaner-Jaisalmer-Rohet-Kumbhalgarh-Udaipur-Pushkar-Jaipur-Agra-MumbaiDetailed Itinerary
Day 1 : Delhi
Day 2 : Delhi - Srinagar
Day 3 : Srinagar
Day 4 : Srinagar - Pahalgam
Day 5 : Pahalgam
Day 6 : Pahalgam - Gulmarg
Day 7 : Gulmarg
Day 8 : Gulmarg - Srinagar - Delhi
Day 9 : Delhi - Mandawa
Day 10 : Mandawa - Bikaner
Day 11 : Bikaner - Jaisalmer
Day 12 : Jaisalmer
Day 13 : Jaisalmer - Rohet
Day 14 : Rohet - Kumbhalgarh
Day 15 : Kumbhalgarh - Udaipur
Day 16 : Udaipur
Day 17 : Udaipur - Pushkar
Day 18 : Pushkar - Jaipur
Day 19 : Jaipur
Day 20 : Jaipur - Agra
Day 21 : Agra
Day 22 : Mumbai
Paradise on Earth

Paradise on Earth
(12 Days / 11 Nights)

 195805
Paradise on Earth / PI-0307 (12 Days / 11 Nights)
Delhi-Srinagar-Pahalgam-Gulmarg-Srinagar-Sonmarg-Srinagar-DelhiDetailed Itinerary
Day 1 : Delhi
Day 2 : Delhi - Srinagar
Day 3 : Srinagar
Day 4 : Srinagar
Day 5 : Srinagar - Pahalgam
Day 6 : Pahalgam
Day 7 : Pahalgam
Day 8 : Pahalgam - Gulmarg
Day 9 : Gulmarg
Day 10 : Gulmarg - Srinagar
Day 11 : Srinagar - Sonmarg - Srinagar
Day 12 : Srinagar - Delhi