Puttaparthi India Tours

Tour of Saints of South India

Tour of Saints of South India
(13 Days / 12 Nights)

 129046
Tour of Saints of South India / PI-0347 (13 Days / 12 Nights)
Delhi-Bengaluru-Puttaparthi-Tirupati-Chennai-Kanchipuram-Mamallapuram-Thiru Annamalai-Mamallapuram-Chennai-Madurai-Kanyakumari-Thiruvananthapuram-DelhiDetailed Itinerary
Day 1 : Delhi
Day 2 : Delhi
Day 3 : Delhi - Bengaluru - Puttaparthi
Day 4 : Puttaparthi
Day 5 : Puttaparthi - Tirupati
Day 6 : Tirupati - Chennai
Day 7 : Chennai - Kanchipuram - Mamallapuram
Day 8 : Mamallapuram -Thiru Annamalai - Mamallapuram
Day 9 : Mamallapuram - Chennai - Madurai
Day 10 : Madurai - Kanyakumari
Day 11 : Kanyakumari
Day 12 : Kanyakumari-Thiruvananthapuram
Day 13 : Thiruvananthapuram-Delhi
Sai Darshan with North India Tour

Sai Darshan with North India Tour
(22 Days / 21 Nights)

 230468
Sai Darshan with North India Tour / PI-0452 (22 Days / 21 Nights)
Mumbai-Puttaparthi-Bengaluru-Mysore-Bengaluru-Kolkata-Varanasi-Khajuraho-Agra-Jaipur-DelhiDetailed Itinerary
Day 1 : Mumbai
Day 2 : Mumbai
Day 3 : Mumbai -Puttaparthi
Day 4 : Puttaparthi
Day 5 : Puttaparthi
Day 6 : Puttaparthi
Day 7 : Puttaparthi
Day 8 : Puttaparthi
Day 9 : Puttaparthi
Day 10 : Puttaparthi - Bengaluru
Day 11 : Bengaluru - Mysore
Day 12 : Mysore
Day 13 : Mysore - Bengaluru - Kolkata
Day 14 : Kolkata
Day 15 : Kolkata - Varanasi
Day 16 : Varanasi
Day 17 : Varanasi - Khajuraho
Day 18 : Khajuraho - Agra
Day 19 : Agra
Day 20 : Agra - Jaipur
Day 21 : Jaipur
Day 22 : Jaipur - Delhi
Sathya Sai Baba with Andhra Pradesh

Sathya Sai Baba with Andhra Pradesh
(13 Days / 12 Nights)

On Request
Sathya Sai Baba with Andhra Pradesh / PI-0338 (13 Days / 12 Nights)
Hyderabad-Warangal-Vijayawada-Nagarjuna Sagar-Srisailam-Kurnool-Puttaparthi-Tirupati-ChennaiDetailed Itinerary
Day 1 : Hyderabad
Day 2 : Hyderabad
Day 3 : Hyderabad
Day 4 : Hyderabad - Warangal
Day 5 : Warangal - Vijayawada
Day 6 : Vijayawada
Day 7 : Vijayawada - Nagarjuna Sagar
Day 8 : Nagarjuna Sagar - Srisailam
Day 9 : Srisailam - Kurnool
Day 10 : Kurnool - Puttaparthi
Day 11 : Puttaparthi
Day 12 : Puttaparthi - Tirupati
Day 13 : Tirupati - Chennai